Do konce objednávek zbývá

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné při nákupu v charitativním e-shopu umístěném na webu eshop.nfpodporit.cz

(dále také jen „e-shop“)

provozovaném nadačním fondem

Nadační fond Podpořit

IČO: 09714316

Sídlo: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno.

Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. N 753.

e-mail: info@podporit.cz

prodávající není plátcem DPH

(dále jen „NF Podpořit“)

I. Úvodní ustanovení

1.1 Obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“) platí mezi NF Podpořit a Kupujícím (dále jen „Kupující“), který v souladu s příslušnými právními předpisy může vystupovat i jako spotřebitel, při prodeji a nákupu zboží v e-shopu a blíže upravují jejich práva a povinnosti. Internetový obchod Nadačního fondu Podpořit na straně prodávajícího je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: eshop.nfpodporit.cz (dále jen „web“). Tyto Podmínky platí pouze pro nákup zboží objednávaného a kupovaného přímo přes web NF Podpořit a nikoliv pro nákup zboží vystavovaného ze strany NF Podpořit, avšak objednávaného a kupovaného prostřednictvím jiného prodejce a jeho internetového obchodu.

1.2 Kupující odesláním objednávky zboží potvrzuje, že má zájem o nákup zboží od NF Podpořit a že se seznámil s těmito Podmínkami, že je mu jejich obsah dostatečně znám a že je přijímá, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání závazné objednávky. Podmínky jsou nedílnou součástí uzavírané kupní smlouvy.

1.3 Vymezení pojmů:

Kupující – spotřebitel: je každý člověk, který při nákupu zboží v e-shopu vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání,

Kupující – jiný subjekt: je každá osoba, která nesplňuje podmínky dle písm. a), tedy zejména fyzická osoba uzavírající kupní smlouvu s NF Podpořit v souvislosti se svou podnikatelskou činností (např. na IČ) nebo samostatným výkonem povolání a dále i všechny právnické osoby bez ohledu na jejich právní formu nebo na to, zda jsou podnikatelem či nikoliv.

II. Nákup v e-shopu, uzavření kupní smlouvy

2.1 Při nákupu zboží v e-shopu není vyžadována předchozí registrace Kupujícího a v e-shopu je možné nakupovat bez registrace. V případě zájmu je však možné zřídit si registrací uživatelský účet.

2.2 Nabídka zboží vystaveného v e-shopu není návrhem na uzavření kupní smlouvy a při nákupu v e-shopu se nepoužije ust. § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. NF Podpořit si vyhrazuje právo nabídku zboží kdykoliv změnit. Za návrh na uzavření kupní smlouvy se považuje až odeslaná objednávka Kupujícího.

2.3 Pro objednání zboží vloží Kupující vybrané zboží do košíku, vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o kupujícím (jméno, příjmení, e-mail, telefon a fakturační/doručovací adresa aj.), o způsobu dopravy a o způsobu platby kupní ceny. Při vyplňování objednávkového formuláře může Kupující zvolit doručení na jinou adresu, registrovat se v e-shopu nebo zadat poznámku pro prodejce apod.

2.4 Kupující je povinen zkontrolovat své údaje a opravit případné chyby. Údaje uvedené Kupujícím jsou Prodávajícím považovány za správné. Kupující odešle objednávku Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Před odesláním objednávky je Kupující povinen potvrdit, že se seznámil s těmito Podmínkami. Před odesláním objednávky jsou také Kupujícímu zpřístupněna samostatná pravidla zpracování osobních údajů v souvislosti s jeho nákupem v e-shopu, aby se s nimi mohl řádně a včas seznámit.

2.5 Kupní smlouva je mezi stranami uzavřena okamžikem doručení e-mailového potvrzení ze strany NF Podpořit Kupujícímu o přijetí objednávky. E-mailové potvrzení doručené Kupujícímu je považováno za předané vyhotovení kupní smlouvy, přičemž vyhotovení smlouvy je rovněž archivováno u NF Podpořit.

2.6 Kupní smlouvu je možné změnit pouze na základě výslovné dohody obou smluvních stran. Zjistí-li smluvní strana v odeslané objednávce či v jejím potvrzení jakékoliv chyby či jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti druhou smluvní stranu a nesrovnalosti napraví.

2.7 Pokud NF Podpořit není schopno některý z požadavků objednávky Kupujícího splnit (zejména z důvodu vyčerpání zásob zboží), zašle Kupujícímu e-mail s návrhem na uzavření kupní smlouvy k jinému zboží nebo s pozdějším termínem dodání. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem doručení souhlasného potvrzení Kupujícího o přijetí této pozměněné nabídky; souhlasné potvrzení zašle Kupující do NF Podpořit do deseti (10) dnů od obdržení informace dle věty první. Nastane-li situace předvídaná v první větě tohoto odstavce až po uzavření kupní smlouvy, zašle NF Podpořit Kupujícímu potřebné informace s návrhem na změnu kupní smlouvy (např. změna druhu či typu zboží, změna doby dodání). Změna kupní smlouvy je v takovém případě účinná okamžikem doručení souhlasného potvrzení Kupujícího o přijetí návrhu na změny kupní smlouvy; souhlasné potvrzení zašle Kupující do NF Podpořit do deseti (10) dnů od obdržení informace dle předchozí věty. Nedoručí-li Kupující do NF Podpořit souhlasné potvrzení o přijetí návrhu na změnu v uvedeném termínu nebo nesouhlasí-li Kupující s návrhem na změnu, smlouva se od počátku ruší, a to v části, v jaké se jí navrhovaná změna dotýká. V takovém případě si smluvní strany vrátí plnění, které si na splnění zrušené části smlouvy poskytly. Ostatní ujednání kupní smlouvy nedotčená návrhem na změnu dle tohoto odstavce zůstávají i nadále v platnosti.

III. Kupní cena zboží a platební ujednání

3.1 Pro nákup zboží platí kupní ceny uvedené v e-shopu v okamžiku odeslání objednávky ze strany Kupujícího. Kupující bere na vědomí, že NF Podpořit není plátcem DPH.

3.2 Ke kupní ceně zboží uváděné v e-shopu se připočítávají náklady na dodání zboží a výše daru. Rozpis konečné kupní ceny zboží a nákladů na jeho dodání je Kupujícímu zobrazen před odesláním objednávky a je uveden v potvrzovacím e-mailu a daňovém dokladu zasílaném Kupujícímu.

3.3 Kupní cenu zboží je možné uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet NF Podpořit uvedený v potvrzení o přijetí objednávky, online platební kartou prostřednictvím platební brány Stripe. Způsob platby kupní ceny zvolí Kupující před odesláním objednávky.

a) Platba bezhotovostním převodem:

V případě platby bezhotovostním převodem obdrží Kupující po odeslání objednávky e-mailovou zprávu s potvrzením o přijetí objednávky, která bude obsahovat i údaje o bankovním spojení, jehož prostřednictvím je kupní cena hrazena, a termín, v němž je třeba kupní cenu uhradit. Po připsání platby kupní ceny na bankovní účet NF Podpořit obdrží Kupující e-mailovou zprávu s potvrzením o přijetí platby, daňovým dokladem a informací o následné expedici zboží.

b) Platba platební kartou:

V případě platby platební kartou prostřednictvím platební brány obdrží Kupující po odeslání objednávky a provedení platební transakce prostřednictvím platební brány GoPay e-mailovou zprávu s potvrzením o provedené platbě, daňovým dokladem a informací o následné expedici zboží. Platba platební kartou prostřednictvím platební brány podléhá v souladu s příslušnými právními předpisy elektronické evidenci tržeb.

c) Platba prostřednictvím Google Pay

V případě platby tímto způsobem je využívána platba prostřednictvím mobilu či internetu a tam nahrané aplikace Google Pay, v níž má Kupující ve svém účtu nahranou a ověřenou svou platební kartu, to vše v souladu s podmínkami spol. Google. Dle podmínek Google nemá NF Podpořit přístup k pravému číslu karty Kupujícího. Po odeslání objednávky a provedení platební transakce obdrží Kupující e-mailovou zprávu s potvrzením o platbě, daňovým dokladem a informací o následné expedici zboží.

3.4 Každému Kupujícímu je po uzavření kupní smlouvy a vyřízení objednávky zaslán daňový doklad, který slouží Kupujícímu také jako záruční list zboží.

3.5 Nezaplatí-li Kupující kupní cenu zboží dle odst. 3.3 písm. a) tohoto článku, je jeho objednávka automaticky zrušena.

IV. Dodání zboží

4.1 Zboží Kupujícímu:

a) zasíláme prostřednictvím České pošty, s.p. na jím uvedenou dodací adresu v České republice nebo na Slovensku,

b) doručujeme prostřednictvím služby Zásilkovna na vybranou pobočku v ČR nebo

c) připravíme k osobnímu odběru na adrese naší provozovny uvedené v e-shopu.

Digitální obsah je Kupujícímu doručován v elektronické podobě. Edukativní online balíček je Kupujícímu zprostředkován a zpřístupněn elektronicky, konkrétně e-mailem a dále prostřednictvím komunikačních platforem dle možností stran (Skype nebo Google Meet).

Náklady na dodání zboží nese Kupující ve výši zobrazené před odesláním objednávky a uvedené v potvrzovacím mailu. Náklady na dodání zboží určuje NF Podpořit.

4.2 NF Podpořit expeduje objednané produkty do patnácti (15) dnů ode dne připsání celkové kupní ceny zboží včetně nákladů na jeho dodání na bankovní účet NF Podpořit. V případě objednání edukativního online balíčku bude kupující do sedmi (7) pracovních dnů po obdržení potvrzení o nákupu ze strany NF Podpořit kontaktován telefonicky či e-mailem (vč. prvotního dotazníku) za účelem sjednání vhodného termínu čerpání balíčku a platformy, jejímž prostřednictvím se edukativní pohovor uskuteční.

4.3 Kupující bere na vědomí, že délka doby dodání zboží Českou poštou či prostřednictvím Zásilkovny není závislá na vůli NF Podpořit, které nemůže ovlivnit dobu, v níž bude zboží Kupujícímu při zasílání poštou/Zásilkovnou doručeno/připraveno k vyzvednutí. Kupující současně bere na vědomí, že další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou určit či upravit i podmínky České pošty, s.p. nebo provozovatele Zásilkovny.

4.4 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutné doručovat zboží opakovaně nebo jiným než zvoleným způsobem, nese Kupující riziko a veškeré náklady s tím spojené. Opakovaným doručováním se rozumí druhý a každý další pokus o doručení zboží.

4.5 Nepodaří-li se zboží Kupujícímu doručit zboží prostřednictvím pošty a je třeba doručovat mu zboží opakovaně, zašle NF Podpořit Kupujícímu e-mail se žádostí o sdělení platné dodací adresy, na kterou mu lze zboží doručit, případně se sdělením o možném sjednání jiného způsobu dodání/vyzvednutí zboží. Nekontaktuje-li Kupující NF Podpořit ve lhůtě jednoho (1) měsíce od odeslání takového e-mailu nebo neuhradí-li náklady spojené s opakovaným dodáním zboží na bankovní účet NF Podpořit do deseti (10) dnů od výzvy k jejich zaplacení, smlouva se od počátku ruší. V takovém případě je Kupujícímu vrácena zaplacená kupní cena zboží, a to na jím uvedený bankovní účet, jinak na bankovní účet, z něhož byla platba přijata. Náklady na dodání zboží spojené se zrušenou objednávkou se Kupujícímu nevrací.

Nevyzvedne-li si Kupující zboží v rámci osobního odběru do jednoho (1) měsíce od odeslání informace o vyřízení objednávky a možnosti zboží převzít, smlouva se od počátku ruší. V takovém případě je Kupujícímu vrácena zaplacená kupní cena zboží, a to na jím uvedený bankovní účet, jinak na bankovní účet, z něhož byla platba přijata. Náklady na dodání zboží spojené se zrušenou objednávkou, pokud vznikly, se Kupujícímu nevrací.

Nevyzvedne-li si Kupující zboží dodávané prostřednictvím Zásilkovny na příslušné pobočce a toto je vráceno zpět do NF Podpořit, kupní smlouva se od počátku ruší. V takovém případě je Kupujícímu vrácena zaplacená kupní cena zboží, a to na jím uvedený bankovní účet, jinak na bankovní účet, z něhož byla platba přijata. Náklady na dodání zboží spojené se zrušenou objednávkou se Kupujícímu nevrací.

4.6 Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží. Kupující je povinen převzaté zboží ihned zkontrolovat, případné poškození či zničení zboží zdokumentovat a nejpozději do 24 hodin od převzetí oznámit přepravci a do NF Podpořit. Neuplatní-li Kupující své nároky plynoucí z poškození, ztráty či zničení zboží vůči přepravci, má Kupující možnost uplatnit vůči NF Podpořit reklamaci či odstoupit od kupní smlouvy v souladu s články V. a VI. obchodních podmínek. NF Podpořit však upozorňuje, že okamžikem vydání zásilky a převzetím zboží přecházejí nároky NF Podpořit vůči přepravci na Kupujícího (zejména nárok na náhradu škody). Je-li to možné, žádá NF Podpořit, aby Kupující řešil vzniklou situaci přímo s přepravcem, jelikož NF Podpořit vůči přepravci veškeré nároky ztrácí. Uplatňovat nároky týkající se poškození zboží při přepravě není možné, zajišťuje-li si Kupující přepravu nezávisle na NF Podpořit.

4.7 Je-li předmětem objednávky zboží dodávka Digitálního obsahu, je zboží Kupujícímu zasíláno v elektronické podobě, a to následujícím způsobem bez toho, aby NF Podpořit dodávalo Digitální obsah na CD, DVD, USB flash disku nebo na jiném hmotné nosiči.

a) Digitální obsah je Kupujícímu zpřístupněn po zaplacení kupní ceny, a to prostřednictvím odkazu ke stažení Digitálního obsahu z webových stránek www.wetransfer.com, který Kupující obdrží spolu s heslem zaslaným na adresu jeho elektronické pošty.

b) Digitální obsah uložený na webových stránkách www.wetransfer.com je dostupný po dobu dvou (2) týdnů ode dne odeslání e-mailové zprávy s příslušným odkazem a heslem Kupujícímu ze strany NF Podpořit. Před uplynutím této doby bude Kupujícímu zasláno e-mailové upozornění na blížící se expiraci odkazu pro stažení. Digitální obsah je možné z webových stránek stáhnout pouze jedenkrát (1x). Po uplynutí této doby nebo po jeho stažení je Digitální obsah automaticky smazán. NF Podpořit je oprávněno zkontrolovat, zda Kupující Digitální obsah již stáhl či nikoliv.

V. Odstoupení od kupní smlouvy (Kupující – spotřebitel)

5.1 Kupující – spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne:

a) uzavření kupní smlouvy (Digitální obsah nebo Edukativní online balíček),

b) ode dne převzetí zboží, je-li doručováno postupem dle čl. IV odst. 4.1 Podmínek s výjimkou dodávky Digitálního obsahu nebo

c) ode dne převzetí poslední části dodávky zboží, je-li dodáváno několik druhů zboží nebo jeho částí postupem dle čl. IV odst. 4.1 s výjimkou dodávky Digitálního obsahu,

přičemž v této lhůtě je Kupující – spotřebitel povinen odeslat Prodávajícímu své oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy v případě objednávky Digitálního obsahu nebo Edukativního online balíčku počíná běžet dnem následujícím po dni uzavření kupní smlouvy, a to i v případě, že je spolu s Digitálním obsahem nebo Edukativním online balíčkem zakoupeno i jiné zboží, u něhož lhůta pro odstoupení od smlouvy běží ode dne jeho převzetí (viz. písm. b) a c) tohoto odstavce).

5.2 Formulář pro odstoupení od smlouvy: Pro odstoupení od kupní smlouvy odešle Kupující – spotřebitel na e-mailovou adresu NF Podpořit uvedenou v záhlaví obchodních podmínek e-mail, jehož přílohu bude tvořit řádně vyplněný a podepsaný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy; vzor formuláře je dostupný ke stažení pod tímto odkazem nebo na webových stránkách eshop.nfpodporit.cz a dále je kupujícímu – spotřebiteli zasílán i v rámci potvrzení jeho objednávky zboží. Kupující – spotřebitel je oprávněn zaslat vyplněný a podepsaný formulář i poštou nebo jej jinak fyzicky doručit na uvedenou adresu NF Podpořit (kupř. spolu s vraceným zbožím). NF Podpořit Kupujícímu – spotřebiteli následně potvrdí přijetí jeho oznámení o odstoupení od smlouvy e-mailem.

5.3 V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a Kupující – spotřebitel je povinen odevzdat Prodávajícímu dodané zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení e-mailového potvrzení NF Podpořit o přijetí oznámení Kupujícího – spotřebitele o odstoupení od smlouvy.

5.4 Vrácené zboží je Kupující – spotřebitel povinen vrátit do NF Podpořit v bezvadném stavu, v jakém jej obdržel; zboží musí být nepoužité (kupř. nenošené, neprané), bez vad a ve stejném množství. Kupující – spotřebitel odpovídá NF Podpořit za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, přičemž Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že NF Podpořit je oprávněno své nároky jednostranně započíst oproti nároku Kupujícího – spotřebitele na vrácení uhrazené kupní ceny. Ustanovení tohoto článku V. odpovídají oznámení prodávajícího ve smyslu ust. § 1833 ve spojení s ust. § 1820 odst. 1 písm. f) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Náklady spojené s vrácením zboží do NF Podpořit nese v případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku Kupující – spotřebitel v plné výši; toto ustanovení odpovídá oznámení dle ust. § 1820 odst. 1 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5.5 NF Podpořit vrátí Kupujícímu – spotřebiteli uhrazenou kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne vrácení zboží ze strany Kupujícího – spotřebitele k rukám NF Podpořit. NF Podpořit si tímto vyhrazuje právo nevrátit Kupujícímu – spotřebiteli zaplacenou kupní cenu zboží dříve, než mu Kupující – spotřebitel vracené zboží předá. V případě, že Kupující – spotřebitel při uzavření kupní smlouvy zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který NF Podpořit nabízí, budou mu ze strany NF Podpořit vráceny náklady na dodání zboží maximálně do výše odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Kupní cena bude Kupujícímu – spotřebiteli vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v oznámení o odstoupení zboží Kupujícím – spotřebitelem.

5.6 Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že nelze odstoupit od smluv vypočtených v ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak.

5.7 Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu – spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi NF Podpořit a Kupujícím – spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující – spotřebitel je povinen spolu se zbožím vrátit NF Podpořit i poskytnutý dárek, a to ve stavu, v jakém jej přijal.

5.8 Digitální obsah a Edukativní online balíček: Je-li předmětem kupní smlouvy dodání Digitálního obsahu zpřístupňovaného Kupujícímu – spotřebiteli online nebo Edukativní online balíček, má Kupující – spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy za následujících podmínek.

a) Souhlasí-li Kupující – spotřebitel se zpřístupněním Digitální obsahu nebo realizací Edukativního online balíčku až po uplynutí doby 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, má právo od kupní smlouvy v této době odstoupit (Digitální obsah tak Kupující – spotřebitel obdrží a Edukativní online balíček je s ním realizován až po 14 dnech od uzavření smlouvy, ale má možnost si nákup v této době rozmyslet a bez udání důvodu od smlouvy odstoupit).

b) Souhlasí-li Kupující – spotřebitel se zpřístupněním Digitálního obsahu nebo s realizací Edukativního online balíčku již v době 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, tj. v době stanovené občanským zákoníkem pro možnost odstoupení od smlouvy, a NF Podpořit Kupujícího – spotřebitele informovalo o ztrátě nároku na odstoupení od smlouvy (což činí vždy před odesláním objednávky), pozbývá takový Kupující práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu v této době.

c) Kupující – spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy v době 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, jestliže NF Podpořit Digitální obsah zpřístupní nebo Edukativní online balíček realizuje v této době pro odstoupení, aniž by si vyžádalo předchozí souhlas Kupujícího – spotřebitele s takovým postupem nebo Kupujícího – spotřebitele opomene upozornit, že okamžité zpřístupnění Digitálního obsahu nebo realizace Edukativního online balíčku znamená ztrátu práva na odstoupení.

d) Kupující – spotřebitel před odesláním objednávky Digitálního obsahu nebo Edukativního online balíčku aktivním postupem zaškrtne nebo do poznámky pro prodejce uvede, zda si přeje či nepřeje zpřístupnit Digitální obsah nebo Edukativní online balíček realizovat v době 14 dnů od uzavření kupní smlouvy a současně je informován o následcích s tím spojených, tj. o nemožnosti odstoupení od kupní smlouvy v takovém případě.

VI. Práva z vadného plnění a Reklamační řád

6.1 NF Podpořit v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá Kupujícímu, že je zboží ve shodě s kupní smlouvou a zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží má jakost a vlastnosti vymíněné v kupní smlouvě, popřípadě jakost a vlastnosti pro zboží daného druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům příslušných právních předpisů a je použitelné k obvyklému účelu a dále, že je dodáváno v odpovídajícím množství, míře či hmotnosti.

6.2 NF Podpořit poskytuje Kupujícímu – spotřebiteli na zakoupené zboží záruku v délce 24 měsíců, jejíž běh počíná dnem převzetí zboží. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit u NF Podpořit právo z vady, která se u zboží vyskytne v záruční době dle věty první. Projeví-li se vada zboží v době šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující – spotřebitel je povinen vytknout u NF Podpořit vadu ihned poté, co ji zjistil.

6.3 NF Podpořit poskytuje Kupujícímu – jinému subjektu na zakoupené zboží záruku v délce šesti (6) měsíců, jejíž běh počíná dnem převzetí zboží. Vadu, která se u zboží vyskytne v záruční době, je třeba u NF Podpořit v rámci reklamace vytknout ihned poté, co byla zjištěna. NF Podpořit si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení reklamace, kterou Kupující – jiný subjekt neuplatní včas.

6.4 Ujednání o délce záruční doby dle odst. 6.2 a 6.3 neplatí, je-li na zboží vyznačena minimální doba trvanlivosti nebo jiná doba, po kterou lze věc použít, jsou-li takové doby kratší než doby uvedené v odst. 6.2 nebo 6.3. V takovém případě je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se na zboží vyskytne pouze v takto vyznačené době.

6.5 V případě prodeje zboží s vadou, která nebrání užívání věci k obvyklému účelu nebo v případě prodeje zboží opotřebeného je NF Podpořit povinno Kupujícího na vadu či druh a míru opotřebení upozornit a takové zboží lze prodat za cenu nižší, než je obvyklá cena bezvadné věci. V takovém případě se záruka poskytovaná ze strany NF Podpořit nevztahuje na vadu, s níž bylo zboží prodáváno a na kterou byl Kupující upozorněn.

6.6 Práva z vadného plnění dle tohoto článku – reklamaci – je Kupující povinen uplatnit u NF Podpořit prostřednictvím adresy elektronické pošty: info@podporit.cz nebo doporučeným dopisem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na kontaktní adrese: Nadační fond Podpořit, Nové sady 988/2, 602 00 Brno.

6.7 V reklamaci je Kupující povinen uvést své kontaktní údaje (jméno a příjmení/název a IČ, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo), číslo objednávky, identifikaci zboží a přesný popis reklamované vady. Kupující zároveň připojí informaci o způsobu doručení reklamovaného zboží k rukám NF Podpořit, přičemž s tím spojené náklady nese Kupující. Kupující je povinen doložit NF Podpořit záruční list a reklamované zboží současně s podáním reklamace nebo nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne jejího uplatnění.

6.8 V případě jejího uznání bude reklamace primárně vyřizována odstraněním vady, a to např. opravou, úpravou věci, dodáním chybějící věci nebo její části nebo dodáním nové bezvadné věci nebo její části. Nelze-li vadu zboží odstranit způsobem dle předchozí věty, může být Kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny zboží. Teprve v případě, že nelze vyřídit reklamaci způsobem dle předchozích vět, může Kupující od smlouvy odstoupit. Nevytkne-li Kupující u NF Podpořit vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.

6.9 NF Podpořit sdělí Kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů ode dne obdržení reklamace, resp. reklamovaného zboží/záručního listu (pokud je Prodávajícímu předáváno později), zda uplatněnou reklamaci uznává nebo ji zamítá jako neoprávněnou (dále jen „Sdělení“).

6.10 V případě uznání reklamace jako oprávněné se NF Podpořit zavazuje vyřídit reklamaci Kupujícího do třiceti (30) dnů ode dne odeslání Sdělení dle odst. 6.9 Kupujícímu, a to některým ze způsobů dle odst. 6.8 tohoto článku. O případné nemožnosti dodržet lhůtu dle předchozí věty informuje NF Podpořit bezodkladně Kupujícího a současně sdělí, v jaké lhůtě bude možné reklamaci nejdéle vyřídit.

6.11 V případě oprávněné reklamace zvolí NF Podpořit způsob jejího vyřízení tak, aby byl možný a účelný s ohledem na charakter vady zboží a jeho stav.

6.12 NF Podpořit upozorňuje, že Kupujícímu práva z vadného plnění nenáleží, pokud Kupující při převzetí věci věděl, že zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu způsobil sám.

6.13 Kupující bere na vědomí, že předmětem reklamace není a nemůže být obsah či souhrn informací zachycený v Edukačních či Jiných materiálech či Digitálním obsahu nebo v rámci Edukativního online balíčku jakožto výsledků tvůrčí činnosti a poznatků NF Podpořit nebo jeho dodavatelů zpracovaných dle vlastní úvahy. V případě tohoto typu zboží může být předmětem reklamace kupř. nefunkčnost odkazu pro stažení Digitálního obsahu či faktické zjevné vady Edukačních nebo Jiných materiálů (např. vada grafiky, počtu kusů) nebo případné vady uvedené u konkrétního typu produktu, viz. výše.

Kupující bere na vědomí, že předmětem reklamace u produktu “Balíček zdravá prsa” není včasnost, postup či kvalita, závěry a výsledky ultrazvukového vyšetření prsu prováděného předkladateli poukazu na vyšetření příslušným poskytovatelem zdravotních služeb. V případě tohoto ultrazvukového vyšetření jakožto součásti produktu může být předmětem reklamace kupř. faktická vada poukazu, neoprávněný požadavek poskytovatele na úhradu vyšetření, odmítnutí platného poukazu při včasném uplatnění aj.

VII. Společná ujednání

7.1 Doručování se mezi stranami děje prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím dostupných adres elektronické pošty i bez zaručeného elektronického podpisu, prostřednictvím datové schránky nebo osobně s potvrzením o převzetí písemnosti. V případě doručování zásilky prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se zásilka považuje za doručenou dnem převzetí adresátem a v případě, že adresát uloženou zásilku nevyzvedl, pátým dnem po jejím uložení u poskytovatele poštovních služeb. Písemná forma je mezi stranami zachována i v případě doručování oznámení prostřednictvím adres elektronické pošty se zaručeným elektronickým podpisem i bez něj.

Kontaktní údaje NF Podpořit pro doručování:

Nadační fond Podpořit

Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

e-mailový kontakt: info@podporit.cz

7.2 NF Podpořit sděluje, že ve vztahu ke Kupujícímu není vázáno kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.3 Řešení sporů: Smluvní strany se zavazují řešit případné budoucí spory vzniknuvší z jejich smluvního vztahu nejprve smírnou cestou a v souladu s těmito Podmínkami; případné stížnosti je Kupující – spotřebitel povinen adresovat k rukám NF Podpořit na adresu elektronické pošty info@podporit.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího – spotřebitele zašle NF Podpořit na adresu jeho elektronické pošty. V případě neúspěchu smírčích jednání jsou Kupující – spotřebitelé oprávněni využít možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele a zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je v tomto případě Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, adr@coi.cz) postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění, na kterou je možné obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu prostřednictvím kontaktů uvedených na jejích webových stránkách www.coi.cz. V případě neúspěchu výše uvedených způsobů smírčích jednání mohou být spory předloženy českým soudům, přičemž budou aplikovány české hmotně a procesně-právní normy, a to i v případě existence mezinárodního prvku ve smluvním vztahu.

7.4 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon aj.) použitých pro uskutečnění objednávky Kupujícího, uzavření kupní smlouvy či následné komunikace s NF Podpořit jsou hrazeny v běžné výši závislé na tarifu poskytovatele, jehož služby Kupující využívá. Každá ze stran smlouvy nese své takto vynaložené náklady sama.

7.5 Smlouva uzavřená s Kupujícím (e-mail s potvrzením o přijetí a vyřízení objednávky) je včetně obchodních podmínek platných pro konkrétního Kupujícího a související komunikace archivována u Prodávajícího v elektronické podobě, a to za účelem jejího úspěšného splnění, a není přístupná třetím osobám. Na písemnou žádost Kupujícího mu NF Podpořit smlouvu včetně VOP platných v době jejího uzavření na základě svého předchozího uvážení zpřístupní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, v nichž je proces uzavírání smlouvy jasně a určitě popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky svou objednávku údaje v ní obsažené zkontrolovat a případně změnit či opravit. Znění obchodních podmínek tvoří přílohu uzavírané kupní smlouvy nebo je umístěno v jejím textu v rámci konkrétního odkazu a je tak umožněna jejich archivace i ze strany Kupujícího stejně jako ohledně celé komunikace s NF Podpořit.

7.6 NF Podpořit je oprávněno k prodeji zboží na základě platného živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Orgánem státního dozoru je Česká obchodní inspekce, jak je uvedeno v odst. 7.3 tohoto článku.

7.7 Uzavřením kupní smlouvy na sebe Kupující přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě mimořádných událostí nebo zásahu tzv. vyšší moci (přírodní katastrofa, válečný konflikt, pandemie apod.) či výpadku informačních systémů nenese NF Podpořit odpovědnost za nefunkčnost webových stránek e-shopu či jeho částí, za vyčerpání zásob zboží či za opožděné dodání zboží Kupujícímu a škodu z toho vzniklou. Prodlení s plněním smlouvy vzniklé na straně NF Podpořit z důvodů dle předchozí věty není důvodem pro odstoupení od smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.

7.8 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webovou stránku a její rozhraní, jakož i veškeré materiály publikované na webových stránkách e-shopu NF Podpořit podléhají ochraně autorského práva a jiných právních předpisů. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách e-shopu uvedeny, informace o nich a o jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Kupující se zavazuje nevykonávat činnost, která by jemu nebo třetím osobám umožnila neoprávněně zasáhnout či užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní NF Podpořit. Kupující není oprávněn použít při využívání webového rozhraní NF Podpořit mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní e-shopu. Webové rozhraní NF Podpořit je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv třetích osob – zejména ostatních zákazníků NF Podpořit a který je v souladu s jeho určením. NF Podpořit není odpovědné za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do jeho webových stránek nebo v důsledku užití webové stránky třetí osobou v rozporu s jejím určením a účelem.

7.9 NF Podpořit upozorňuje, že informace na webových stránkách e-shopu jsou zčásti přebírány i od třetích stran a mohou obsahovat věcné či technické nepřesnosti či typografické chyby a rovněž mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. NF Podpořit je oprávněno kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty či služby v e-shopu a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu. NF Podpořit nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jeho zdrojů či vlastních nebo odkazovaných webových stránek, včetně ušlého zisku, vynaložených nákladů aj.

7.10 NF Podpořit je v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, oprávněno zasílat všem Kupujícím, s nimiž uzavřelo kupní smlouvu, na adresu jejich elektronické pošty obchodní sdělení (newsletter s novinkami a nabídkami z e-shopu) směřující k přímé i nepřímé podpoře NF Podpořit týkající se jeho vlastních obdobných výrobků a služeb, jestliže Kupující zasílání takových sdělení při uzavření kupní smlouvy výslovně neodmítl a z jejich zasílání se neodhlásil. Kupující je oprávněn zasílání sdělení dle tohoto odstavce výslovně a zdarma odmítnout v každé jednotlivé e-mailové zprávě NF Podpořit obsahující obchodní sdělení, a to způsobem tam uvedeným. Obchodní sdělení dle tohoto ustanovení jsou jménem NF Podpořit a v jeho prospěch rozesílána prostřednictvím třetí osoby – dodavatele těchto služeb, a to společnostmi Shoptet, a.s. (IČ: 28935675, se sídlem Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6) a SmartSelling a.s. (IČ: 29210372, se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno).

VIII. Kupující – jiný subjekt a ochrana údajů

8.1 Ochrana osobních údajů zákazníků – Kupujících – jiných subjektů je zabezpečována v souladu s právními předpisy ČR a EU. NF Podpořit prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté mu Kupujícím – jiným subjektem považuje za důvěrné, v maximální možné míře je chrání obdobně jako údaje spotřebitelů, a tyto budou použity a zpracovány pouze k uskutečnění plnění dle kupní smlouvy, k plnění povinností prodávajícího plynoucích ze zákona (kupř. v souvislosti s daňovými povinnostmi), případě v rámci marketingových akcí, avšak vždy v souladu s příslušnými právními předpisy, což Kupující – jiný subjekt přijetím těchto VOP bere na vědomí.

8.2 Kupující – jiný subjekt je povinen uvádět ve styku s NF Podpořit pravdivé a správné údaje a je povinen bez zbytečného odkladu informovat NF Podpořit o jejich změně. NF Podpořit správnost a pravdivost údajů Kupujícího – jiného subjektu neověřuje. Kupující – jiný subjekt přijetím těchto VOP potvrzuje správnost jím uvedených údajů a prohlašuje, že byl poučen o skutečnosti, že se z jeho strany jedná o dobrovolné poskytnutí údajů NF Podpořit. Za újmu vzniknuvší v důsledku porušení povinností Kupujícího – jiného subjektu dle tohoto odstavce odpovídá Kupující – jiný subjekt.

8.3 Kupující – jiný subjekt bere na vědomí, že NF Podpořit je oprávněno pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu, jakožto tzv. zpracovatele. NF Podpořit se zavazuje nepředávat údaje Kupujícího – jiného subjektu jiným osobám než osobám přímo spolupracujícím s prodávajícím při prodeji zboží, případně osobám zabezpečujícím platební styk mezi stranami či dodání zboží nebo osobám spolupracujícím s NF Podpořit v souvislosti s jeho činností.

8.5 Údaje Kupujícího – jiného subjektu jsou zpracovávány na dobu nezbytnou k plnění závazků plynoucích ze smluvního vztahu a právních povinností, příp. do doby odvolání příslušného souhlasu.

8.6 NF Podpořit zpracovává údaje v souladu s příslušnými právními předpisy. V opačném případě je Kupující – jiný subjekt oprávněn NF Podpořit na rozpor upozornit, požádat jej o vysvětlení a žádat nápravu vzniknuvšího závadného stavu.

8.7 V případě žádosti Kupujícího – jiného subjektu o informaci o zpracování jeho údajů, předá NF Podpořit Kupujícímu – jinému subjektu tuto informaci. NF Podpořit je oprávněno požadovat za poskytnutí informace dle předchozí věty přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné k poskytnutí informace.

8.9 Pravidla ochrany osobních údajů Kupujících – spotřebitelů jsou popsána v samostatném dokumentu dostupném před odesláním objednávky v e-shopu.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1 Smluvní vztah vznikající mezi NF Podpořit a Kupujícím při uzavření kupní smlouvy jakož i tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí právními předpisy České republiky a zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V případě, že smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, sjednávají smluvní strany pro veškeré případy užití českého práva hmotného i procesního.

9.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne jejich uveřejnění na webových stránkách e-shopu NF Podpořit a platí v příslušném znění pro veškeré objednávky učiněné v den jejich zveřejnění či později. NF Podpořit si vyhrazuje právo jednostranné změny těchto obchodních podmínek. Dnem uveřejnění nových VOP se ruší obchodní podmínky předchozí; to však nemá vliv na smlouvy uzavřené před účinností nových VOP a z nich plynoucí práva a povinnosti smluvních stran. Pro účely kupní smlouvy a z ní plynoucích práv a povinností jsou vždy rozhodné obchodní podmínky účinné ke dni uzavření Kupní smlouvy.

9.3 Je-li některé z ustanovení VOP neplatné či neúčinné nebo stane-li se jím, nemá to vliv na platnost a účinnost obchodních podmínek a uzavřené smlouvy jako celku a je-li to možné, užije se místo neplatného, popř. neúčinného ustanovení takové ustanovení obchodních podmínek nebo zákona, které je mu svým účelem a smyslem nejbližší.

9.4 Zvláštní ujednání či dohody mezi NF Podpořit a Kupujícím obsažená ve smlouvě nebo jinak písemně zachycená mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

9.5 Kupní smlouva s Kupujícím je uzavírána a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Pokud pro potřeby smluvního vztahu mezi NF Podpořit a Kupujícím vznikne překlad textu smlouvy a obchodních podmínek do jiného jazyka (např. v rámci anglické verze e-shopu), platí, že v případě sporu o výklad smlouvy a VOP je rozhodný výklad smlouvy a VOP v českém jazyce.

9.6 Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 21. dubna 2022.